Algemene Voorwaarden voor deelname aan evenement

Algemene voorwaarden voor het deelnemen aan een evenement van de Stichting Mercedes-Benz Automobiel Clubs Nederland.
Het evenement wordt georganiseerd door de MBAC en/of door haar aangezochte derden.

  1. U accepteert onderstaande voorwaarden door aanvinken bij inschrijving voor de activiteit.
  2. Ten minste één van de deelnemers per auto is lid/donateur van de bij de MBAC aangesloten clubs.
  3. Het voertuig waarmee wordt deelgenomen voldoet aan alle eisen die de Wegenverkeerswet en de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen stellen. Het deelnemende voertuig is APK goedgekeurd en afdoende verzekerd voor het doel waarvoor het wordt gebruikt. De bestuurder beschikt over een geldig rijbewijs.
  4. De deelnemers dienen zich te houden aan alle wet- en regelgeving zoals die geldt voor iedere verkeersdeelnemer. De deelnemers volgen de aanwijzingen zoals die gegeven kunnen worden door de organisatoren van het evenement op. Iedere overtreding van de wet- en regelgeving en/of aanwijzingen van de organisatoren is voor rekening en risico van de overtreder en kan leiden tot uitsluiting van het evenement zonder recht op restitutie van de voordien betaalde deelnamesom.
  5. De deelnemers nemen voor eigen rekening en risico deel aan het Evenement. Noch de Stichting MBAC, noch de club waarbij het lid is aangesloten, noch de eigenaren/beheerders van de locaties waar het evenement plaatsvindt, zijn aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit het deelnemen aan het Evenement. De deelnemers vrijwaren de organisatoren en de deelnemende/organiserende clubs voor alle schades jegens henzelf en derden, veroorzaakt door deelnemer(s) of uit welke andere hoofde dan ook.
  6. Indien een van de deelnemers naar het oordeel van de organisatoren een kennelijk onverantwoord of onbehoorlijk (rij)gedrag vertoont waardoor enig gevaar zich kan manifesteren hebben de organisatoren het recht de betreffende deelnemer onmiddellijk van verder deelnemen aan het Evenement uit te sluiten. Hierbij bestaat geen recht op restitutie van de voordien betaalde deelnamesom.
  7. De organisatoren hebben het recht om zonder opgaaf van redenen het evenement op ieder moment te beëindigen.

Sluit deze tab om terug te gaan naar het aanmeld formulier.